https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

http://opqgji.aylin26.com

http://rvph3y.rainfall.com.cn

http://nlnoqa.biryuki.com

http://syjslc.auge-aic.com

http://rd3opy.cdaibor.cn

http://aqzn2j.wfxww.cn

http://gwn7qh.cndaji.cn

http://pireno.shercongo.com

http://0y8aj1.takeonberlin.com

http://o22rsl.yktajggm.cn

校场口 普坪镇 松垭镇 汤河村 绥中县 体育馆西路 太平经营所 松杨 沙河北大桥 儒林社区 恰尔巴格乡政府 浦东新 马道峪村 柳仕坡 蓬庭 南口镇村 茅坪 刘渡镇 宽川乡 金厂河 黄土坡军工路社区 红梅镇 广利街道 风华苑 古楚街道
网吧加盟 全福早餐加盟 湖北早餐加盟 北京早点小吃培训加盟 小吃早点加盟
早餐饮品加盟 早点小吃店加盟 早点加盟店排行榜 早餐店加盟哪家好 上海早点加盟店
舒心早餐加盟 特色小吃早点加盟 品牌早点加盟 健康早餐加盟 早点小吃加盟排行榜
北京早点摊加盟 早餐加盟连锁 大福来早点加盟 早餐饮品加盟 黑龙江早餐加盟
高山疃:吹拉弹唱样样会 共谱和谐新乐章 - 高山疃新闻网 - 62zboi.yybsd.com
您当前的位置 :新闻 > 合肥新闻 > 社区新闻 正文

吹拉弹唱样样会 共谱和谐新乐章

包河区淝南社区老年器乐队以乐会友玩得挺乐和
合肥在线  2018-10-19 04:39   稿源: 合肥在线-合肥日报

    莫道桑榆晚,为霞尚满天。包河区常青街道淝南社区活跃着一支平均年龄70岁的老年器乐队,从最初的4人发展到如今的10人。一路走来,这支老年器乐队的队员们互帮互学、互敬互爱,演奏技艺水平不断提升。在丰富晚年精神生活之余,老人们时常走出社区,登台献艺,成为社区文化建设的一支生力军。

    今年70岁的刘家祥是这支老年器乐队的发起人之一。年轻时,他当过大队文艺宣传员,擅长吹笛子;退休后,他赋闲在家,老有所养、老有所医、生活无忧,可总感觉生活中缺了点什么。他把自己的感觉和社区里其他几位懂点乐理的同龄人一探讨,大家都有同感。所以几位老人就想找点什么事情做,好充实一下生活,也将自己的余热贡献给社区。组建一支乐队?几位老人的想法不谋而合,说干就干,2012年,淝南社区老年器乐队正式成立。

    由于几位老人多年没有摸过乐器,水平也参差不齐,最初演奏时,声音时常走调,甚至还扰民。面对尴尬,几位老人没有气馁,反而越挫越勇,请教名家、观看视频,不断练习、互相纠错,终于形成了默契,演奏出了动听和谐的乐声。老年器乐队小有名气后,社区里的一些老人慕名而来,队伍不断壮大。这些新加入的老人身份各异、技艺有限,老年器乐队组建之初的老问题又重新出现。对此,老队员们没有排斥,而是手把手教,讲解演奏技巧,几经磨合后,新队员的技艺突飞猛进,很快就和老队员们融入到了一起。

    虽说是业余器乐团队,可老人们制定了严格的规矩,每周必须聚在一起演练三次,人人都要到场。除了演奏老歌之外,队员们与时俱进,经常上网下载流行歌曲,勤加练习,《新时代》《巢湖美》等新曲目成为拿手曲目。如今,老人们积极参与社区、街道文化活动,身影活跃于社区春晚、校园开学典礼等众多的舞台,广受观众好评,名气也越来越响亮。

    老有所乐,老有所为。现如今,淝南社区老年器乐队正在招兵买马,计划增加扬琴、板胡、高胡等器乐,以期能演奏出更加动人的乐曲,给观众带去更好的视听享受。

    ·余国翠 本报记者 华新红·

  编辑: 尹茹 返回合肥在线首页
中国银行
 • ·    安庆彩民一人独揽体彩排列五100万大奖
 • ·    合肥地铁2号线开始调试 预计10月试运营
 • ·    莲花派出所民警与业主齐力制服入室盗...
 • ·    肥东岱山湖景区五一接待游客近3万人次
 • ·    合肥五中两学子FLL机器人世锦赛载誉归来
 • ·    百味园和中市逍遥津等重返合肥老城区
 • ·    五一小长假徽园生活艺术节活动精彩
 • ·    "五一"小长假合肥铁路民航客流创新高
 • ·    读绘本 玩游戏
 • ·    六安市投资环境说明会在合肥举行
 • 网站简介 | 广告报价 | 在线投稿 | 联系方式 | 版权声明
  COPYRIGHT ©2013 合肥报业传媒集团版权所有 皖ICP备 06007925号 新出网证(皖)字16号
  未经合肥报业传媒集团书面特别授权,请勿转载或建立镜像 本网举报电话:0551-64249591
  本网部分图片来自网络,如有无法取得作者本人联系方式而未开稿费的,请作者本人见图后速与本网编辑部联系,以便补 发稿费。编辑部电话:64420967
  关闭
  文昌胡同 红旗河沟 逍林镇 纪家乡 寻甸回族自治县 经济开发区潮河街道 张贵庄路唐家口南里栋 宁风桥 北极寺大院社区 切片厂 长沟河乡 泉州师范学院 崇宁镇 陕西省礼泉县 大字沟门乡 市康复中心 德骏实业有限公司 石子场 东立区 石狮市人事劳动和社会保障局 东辛庄村委会 双桂镇 道托乡 清江花苑 滨河村