https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

http://pmokio.baidaliyy.net.cn

http://h1jsgd.showmewealth.com

http://bdpsw6.juzmedia.com

http://dvjifc.beusdael.com

http://caidg1.810-taxi.com

http://y1vmkm.vpsbasic.com

http://ltlxum.vivomeuidolo.com

http://6umf91.855car.com

http://6kdr1i.djtwqtpe.com

http://jrjsr5.wfxww.cn

桂林人论坛

查看: 39600|回复: 70
打印 上一主题 下一主题

[心得交流] 【话题讨论】老婆与车恕不外借,说的是真理?

[复制链接]

66

主题

384

帖子

4241

积分

精华
0
魅力
25
金币
75
注册时间
2015-3-3
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-5 16:53:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 茶简花花 于 2017-5-7 20:19 编辑

我有奖品你有故事么?
本期话题又来啦!很多人拥有车后,就总得面对一个问题——想借车

一听到借车,不知道你们第一个反应是什么?
是毫不犹豫的递出钥匙,还是推脱自己当天有事儿没办法借车呢?
这车是借还是不借?

在网上看到很多人借车给朋友后都发生了各种各样奇奇怪怪的事情——
有的借给同事出去旅游,回来后车内到处都是食物的残渣还有食品包装;

更有甚者还在车上留下了没用完的×××,引发车主家庭伦理大剧;

有的拿到车后就试图超越光速,然后寄给车主研究报告单;

有更严重的,撞车后,玩起了人间蒸发。

想起来一位说过,凭自己本事借来的车,碰了就碰了,凭什么要赔?啧啧……

在花花看来,朋友借车给你,借你是情份不借你是应份。
既然人家借了,就应该在规定时间内完完整整地把车还给车主。
一般还要把车洗干净,入满油,再把把钥匙交到车主手上。
让车主感受到你的诚意,这样才有下次借车的机会(这都是套路啊)。

各位网友,你有没有试过借车给别人呢?
如果有,发什么坑爹事情了吗?
欢迎到下发跟帖分享你的故事。

(老规矩,跟帖最精彩的6名网友就可以获得洗车券1张哟!还在等什么?赶紧上车评论吧!)

135

主题

2027

帖子

7090

积分

精华
0
魅力
7
金币
46
注册时间
2014-1-14
沙发
发表于 2017-5-5 17:00:35 | 只看该作者
突如其来的广告让我防不胜防133

主题

8784

帖子

1万

积分

精华
1
魅力
546
金币
3999
注册时间
2006-7-16
地板
发表于 2017-5-5 17:21:17 | 只看该作者
把老婆比作车的某些人,没懂他老婆是攮子想的。
我一看到屁股高头贴起这样的车贴,我就默默一笑。

133

主题

8784

帖子

1万

积分

精华
1
魅力
546
金币
3999
注册时间
2006-7-16
4
发表于 2017-5-5 17:24:31 | 只看该作者
虽然我也被借车出去且把车屁股擂了一下,当时听到确实也是比较心塞的。但是既然是朋友,有时候,该借还是得借啊。可能源于我这人不会拒绝人有关吧。

13

主题

3823

帖子

9322

积分

精华
0
魅力
4
金币
3420
注册时间
2012-3-14
5
发表于 2017-5-5 17:55:24 | 只看该作者
坚决不借!
来自苹果客户端来自苹果客户端

2

主题

1770

帖子

3143

积分

精华
0
魅力
0
金币
2
注册时间
2016-8-18
6
发表于 2017-5-5 18:36:31 | 只看该作者
还有更雷人的口号:  宁借老婆,绝不借车!

104

主题

7500

帖子

1万

积分

精华
0
魅力
19
金币
3072
注册时间
2015-3-21
7
发表于 2017-5-5 18:40:16 | 只看该作者
反正老婆永远是第一位。所以我不同意把车子和老婆并论。车子作为朋友坚决不借。你要借车因为我那天刚好有事,实在不好意思了。

17

主题

2816

帖子

1万

积分

精华
0
魅力
105
金币
54
注册时间
2009-5-17
8
发表于 2017-5-5 18:45:04 | 只看该作者

114

主题

4344

帖子

1万

积分

精华
0
魅力
3242
金币
1719
注册时间
2018-10-21
9
发表于 2017-5-5 18:56:46 | 只看该作者
单身秦哥 发表于 2017-5-5 17:21
把老婆比作车的某些人,没懂他老婆是攮子想的。
我一看到屁股高头贴起这样的车贴,我就默默一笑。

车如老婆,概不外借。意思是不借,但可以骑。

8

主题

1万

帖子

2万

积分

精华
0
魅力
60
金币
10002
注册时间
2008-5-26
10
发表于 2017-5-5 20:48:47 | 只看该作者

2

主题

711

帖子

3184

积分

精华
0
魅力
0
金币
2
注册时间
2015-9-25
11
发表于 2017-5-5 22:17:03 | 只看该作者

229

主题

4706

帖子

1万

积分

精华
0
魅力
506
金币
134
注册时间
2009-7-30
12
发表于 2017-5-5 22:34:37 手机图标来自手机 | 只看该作者
这么说…你老婆与车是1个级别  东西级

23

主题

4405

帖子

1万

积分

精华
0
魅力
769
金币
9236
注册时间
2009-11-6
13
发表于 2017-5-5 22:37:37 | 只看该作者
电动车可以借,汽车就真的莫借了!
车借出去发生了事故车主是负有连带责任的!
真正滴狗肉我宁可帮你租个车也不会借给你的!毕竟将心比心,他也应该会理解的!如果实在理解不了那朋友估计也就是酒肉朋友而已!

23

主题

2437

帖子

4981

积分

精华
0
魅力
2
金币
25
注册时间
2016-1-14
14
发表于 2017-5-5 23:06:05 | 只看该作者
这年头借老婆都不能借车
来自安卓客户端来自安卓客户端

156

主题

5975

帖子

1万

积分

精华
1
魅力
4342
金币
88
注册时间
2018-10-21
15
发表于 2017-5-5 23:11:40 手机图标来自手机 | 只看该作者
我的意见是有时候还是着借,出事故2000块以下自己掏腰包,不走保险,让他心痛

21

主题

486

帖子

2816

积分

精华
0
魅力
219
金币
60
注册时间
2010-5-23
16
发表于 2017-5-5 23:11:54 手机图标来自手机 | 只看该作者
一群小气鬼

11

主题

5309

帖子

1万

积分

精华
0
魅力
59
金币
10909
注册时间
2008-5-26
17
发表于 2017-5-5 23:13:37 | 只看该作者
连带责任在,绝对不借车

71

主题

4574

帖子

1万

积分

精华
0
魅力
404
金币
12477
注册时间
2018-10-21
18
发表于 2017-5-5 23:56:33 手机图标来自手机 | 只看该作者
没车的人经过

71

主题

4574

帖子

1万

积分

精华
0
魅力
404
金币
12477
注册时间
2018-10-21
19
发表于 2017-5-5 23:56:47 手机图标来自手机 | 只看该作者
没车的人经过

286

主题

2061

帖子

8043

积分

精华
0
魅力
105
金币
557
注册时间
2014-5-19
20
发表于 2017-5-5 23:57:51 | 只看该作者
我的车经常借给别人开,我认为没什么大不了的,不就是一台车麻!我以前没车的时候也去借过车来开,用完了加满油,完璧归赵!就是现在,如果我有需要,去问亲朋借车,他们一定都会很乐意把车借给我!这就是信誉!
来自安卓客户端来自安卓客户端
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登录

本版积分规则

关于我们|广告合作|网站客服|法律声明|Archiver|APP| 桂林生活网

桂林生活网(Guilinlife.com)版权所有

Powered by Discuz! ( 桂B2-20040001 )

快速回复 返回顶部 返回列表 桂林人论坛客户端
望京花园 县乡镇企业 吕屋 清水河 芦头镇 卓尼县 平福头乡 保安大街中林里 南颂年胡同 安路南 马栏河桥 钟停乡 雷园村 永红林场 蛟河市 义全大厦 敬仲镇 永合庄 嘉欣丝绸工业园 相公街道 海华花园 温庄子村 官田乡 塔令宫 独山
早点粥加盟 早点加盟项目 健康早餐店加盟 范征早餐加盟 早餐亭加盟
上海早点 卖早餐加盟 早餐店 加盟 早点来加盟店 大华早点怎么加盟
安徽早点加盟 早餐饮品加盟 中式早餐店加盟 小吃早点加盟 早点加盟品牌
加盟特色早点 早点加盟网 杨国福麻辣烫加盟费 书店加盟 特色早点小吃加盟店