https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

http://r9wb94.yccgs.com

http://lgq5w7.radoxuk.com

http://n2nqeo.sgribbon.com

http://opd8pi.ashesrip.com

http://s30dao.as-teks.com

http://qhtnkc.135i-bmw.com

http://ok7hgk.dhtruud.com

http://yvhvsg.xidi114.com

http://hcqihv.24puzzle.com

http://m7s9gs.metajp.com

您现在的位置:新华网吉林频道>正文
分享: 
新华广播
“五一”期间长春南湖公园共接待游客约30万人次
时间: 2018-10-19 16:54:18      来源: 吉网
分享本页至手机

 今年的“五一”小长假,长春市温度比较适宜,这也吸引了不少市民出外游玩,5月2日,记者调查了长春市内的多个公园了解到,与往年一样,今年各大公园在“五一”期间的客流量仍达到了一个小高峰,以南湖公园为例,仅5月1日当天,公园就迎接游客15万—20万人次,“五一”期间共迎接游客约30万人次。

 此外,动植物公园、长春公园等公园也迎来了本年度第一次客流“小高峰”。

 南湖公园:游乐设施排长队买票

 长春市南湖公园可谓是最受市民青睐的地点之一,记者了解到,在5月1日当天,来南湖公园游玩的市民达到了峰值,在沙滩浴场附近,基本上达到了“人挤人”的程度。

 根据南湖公园提供的一段监控画面可以看到,在一处游乐设施前,排队买票的市民自觉排起了长队,在一旁,还有工作人员进行疏导,在另外几处游乐设施及水上项目收款处,也排起了长队。

 据南湖工作人员统计,“五一”小长假期间,南湖公园共接待游客约30万人次,仅在5月1日当天就迎来15万—20万人次,基本与去年相持平。

 动植物公园:接待游客近10万人次

 与南湖公园一样,长春动植物园在“五一”期间仍迎来客流小高峰,据工作人员介绍,随着天气的转暖,过冬的动物基本都恢复了室外活动,这也吸引了不少小朋友的到来。

 在猛兽谷附近,是游客聚集较多的区域,很多家长带着孩子前来游玩,同样,大象、猴山等也都是游客比较青睐的区域。

 据统计,截止5月1日晚5点,长春动植物公园在三天假期内共接待了9.3万游客,收入240余万元。

 此外,长春公园、净月潭、儿童公园等也不同程度的迎来了今年首个客流高峰。

 公园临时增加20名清洁工清理垃圾

 迎来了客流小高峰之后,一些问题也随之显现,在南湖公园,随处可见游人扔的各种垃圾,更有爬上景观树照相的情况发生。

 “节日期间我们工作人员不休息,全力维护公园的秩序和安全。我们的清洁人员一直在工作,但有时候头一天的垃圾,清理一天也清理不完,第二天又有了新的垃圾,所以我们也在一直跟垃圾作战,可能整个清理任务得持续到节后。”南湖公园办公室副主任汲阳男表示,由于游客增加,公园内出现的垃圾量确实比以往多了很多。而在“五一”之前,公园方面就展开了大清扫,对园区的路面、边石、垃圾桶进行了全面的清理,对娱乐项目也展开了安全检查。

 在动植物园 ,每隔几分钟就有清洁工到指定地点清理垃圾,据工作人员介绍,节日期间,动植物园共派出了60名保洁人员,在这其中,由于工作量较大,还临时加派了20名保洁人员加入到清理工作中来。

责任编辑: 郭聪
本站所刊登的新华社及新华网各种新闻、信息和各种专题专栏资料,均为新华网版权所有,未经协议授权禁止下载使用。 制作单位:新华网吉林频道 版权所有:新华网股份有限公司
版权与免责声明 Copyright ? 2000-2016 JL.xinhuanet.com All Rights Reserved.

新华炫闻

吉林频道

010070050010000000000000011100001120906223
普子镇 武穴街道 泸桥 安纯沟门满族乡 石狮市学府路日报大厦 高垅村 未央区 河北省秦皇岛市海港区工人南里付 张谢 米粮泉回族民族乡 大青中朝友谊乡 望岩尖 稽东 张家祠 聊城 镇龙 岭子脑 中国公安大学 庐山风景名胜区 子云乡 马刨泉村 竹工业区 刘李店 张家湾乡 金榜路
早点小吃加盟网 加盟早点车 快客加盟 早点项目加盟 早餐加盟网
早餐包子店加盟 早点来加盟店 早点加盟店10大品牌 湖北早点加盟 早龙早餐加盟
饮料店加盟 早点加盟店10大品牌 五芳斋早餐加盟 品牌早餐店加盟 早点豆浆加盟
早点加盟哪家好 江西早点加盟 特色早点小吃加盟店 早点小吃加盟网 动漫加盟