https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

http://4q6ve4.kisswater.cn

http://tvcqog.fx02.cn

http://y09wum.stv.org.cn

http://9bd4ib.bdworkin.com

http://myl91c.shenzhenfood.com

http://1yqlzq.dhtruud.com

http://by0zct.247hotspot.com

http://dwjrkh.chxzs.cn

http://fiqo5r.haimenxinxi.com

http://vnkda6.levinent.com

首页行业规范》正文
新华社印务有限责任公司招聘公告
2018-10-19 09:13:56  来源: 新华社印务网

一、单位简介

新华社印务有限责任公司是国家书刊和密件印刷定点企业,是新华社投资控股总公司的子公司,为新华社主体业务服务并面向社会的国有独资企业。主要承印各类内部刊物和公开发行的报刊,兼营印刷耗材和设备经营、物流配送,集图文设计、稿件校对、排版制作、CTP制版、彩色印刷、密级文件制作、装订、物流运输为一体的综合性印务公司。

近年来,新华社印务公司积极顺应印刷市场的变革,依托新华社的全媒体业务和新媒体发展势头,强化为新华社主体业务和社办报刊服务的功能,发挥自身优势,全面推进战略转型,整合新华社印刷资源,拓展经营领域,发展数码印刷,电子复制业务,开展印刷耗材经营、物流配送、房产物业经营,兴办权威印务网站,建立综合性、多元化、专业化、立体化印务体系,积极推进产业升级、产业多元和产业延伸,培育起一批优势项目和新的经济增长点,生产经营连年逆势增长。

二、招聘岗位及条件

财务主管:1??年龄:35-45

工作内容:在公司党委领导下,按部门工作要求,做好财务管理工作,负责公司财务策划、记账审核、财务管理、理财把关等,完成公司领导交办的各项任务。

任职条件:财务管理等相关专业大学本科及以上学历,中级会计师以上专业职称;熟悉企业财务管理流程,有五年以上主管会计工作经验,持有财务工作所需相关证书;有强烈的事业心和责任感,身体健康,工作认真,有良好的服务意识、沟通及团队合作精神,公平公正,诚信度高。

财务会计:1??年龄:20-35?

工作内容:在部门负责人的领导下,完成日常会计处理,账务核算,做好账薄登记工作,并进行账账、账实核对,编制各类会计报表及各项税费的申报事宜,做好与银行、财税、工商相关业务办理等;完成部门领导布置的各项任务。

任职条件:会计学、财务管理等相关专业本科及以上学历,具有初级会计职称;熟悉国家各项财务、税务、审计等法规政策,熟练操作用友NC系统或其他财务软件;责任心和原则性强,处事公正客观,严谨勤勉,能承受压力,出色的分析判断能力、语言表达能力,良好的敬业精神和团队精神,职业操守、保密意识强。

网络制作:1??年龄:20-30

工作内容:负责公司网站整体规划、网站商城平台建设等,对政策、业务和技术需求等信息收集、挖掘和分析,做出完整的可行性运营方案,并能与商务拓展及技术人员沟通,完成产品运营等各类工作。

任职条件:IT、互联网相关专业本科及以上学历;对电子商务有准确的理解,熟悉行业相关业务,有2年以上电子商务行业的运营、推广经验;掌握PhotoshopDreamwaver,熟练使用WordExcel等办公软件,具有较强的数据分析能力及表达能力,良好的协调和处理问题的能力。

中文校对:2??年龄:20-30

工作内容:负责校对稿件内容、版式、格式、文字、逻辑等各类问题,与部门领导或相关部门沟通出现的问题,并协调解决。

任职条件:中文或编辑出版类相关专业本科及以上学历;熟悉时事政治类知识,具有出版专业初级职称优先;良好的心理、身体素质及协调沟通能力,能上夜班。

市场营销:2??年龄:20-30

工作内容:协助部门领导有效地组织生产安排。完成好销售事务、统计、分析和工作量测定。开拓市场、积极承揽印刷业务,沟通客户要求,积极完成部门领导安排的各项临时任务。

任职条件:营销相关专业本科及以上学历,了解印刷行业现状,熟练使用办公软件人品端正,处事积极,目标感强,能够承担工作压力;有团队合作精神,应变能力强,自律性强,思维敏捷,反应能力快,亲和力强。

物流经营管理:2??年龄:20-30

岗位职责:物流运营标准的组织制定与监督实施,物资数据统计、分析,市场形势调查,市场拓展。

任职条件:物流管理相关专业本科及以上学历,了解物流理论知识,热爱物流事业,熟练使用办公软件。

办公室职员:1??年龄:20-30

岗位职责:负责办公室日常事务性工作,政策及法律风险防控,各类文件的起草、送达、上报、下发等;领导交办的各项任务。

任职条件:法律类相关专业本科及以上学历,较强的沟通、协调、执行能力,熟练使用各类办公软件。

人事专员:1??年龄:20-30

岗位职责:从事劳动关系、工资福利、人事档案管理、考核、社保、培训等相关工作。

任职条件:人力资源、社会保障等专业本科及以上学历,中共党员;较强的沟通、协调、执行能力,熟练使用各类办公软件。

版面制作:2??年龄:20-35

岗位职责:根据客户要求完成报纸、书刊、杂志及其他印刷品的排版、录入工作等;保持工作场所、使用设备的整洁,并参与使用设备的保养工作。

任职条件:具有相关专业大学本科以上学历,或3年以上从业经验,接受过专业机构的技术培训及管理培训;责任心、服务意识强,沟通和应变能力。

图文设计2??年龄:20-35

岗位职责:根据客户要求完成设计制作彩页、广告、展板等,负责图片扫描、色彩处理、查样、传版、备份等工作;保持工作场所、使用设备的整洁,并参与使用设备的保养工作。

任职条件:具有相关专业大学本科以上学历,或3年以上从业经验;接受过专业机构的技术培训及管理培训;具有较强的责任心,良好的服务意识和应变能力。

数码设备操作与维护:1??年龄:20-30

岗位职责:按照数码设备操作规程,做好日常生产工作,确保无质量事故,对使用的设备进行日常保养维护及初级故障排除,完成部门安排的其他各项工作。

任职条件:具备相关专业本科以上学历,政治立场坚定,劳动态度端正,工作责任心强,良好的工作热情和团队合作能力。

电器维护检修:2??年龄:20-30

岗位职责:配电室二十四小时轮岗值班,履行值班制度及交接班制度;管理好供配电设备和安全工具,定期保养变压器和低压柜,按操作程序执行倒闸,确保公司用电安全;负责公司各类用电设备的控制、调节、切换、检测、保护和故障排除等日常工作。

任职条件:职高及以上学历,参加过正规专业培训,具有相关资格证、上岗证。

机电设备操作:2??年龄:20-30

岗位职责:负责公司气泵、墨泵、软化水、空调、干燥机、自动抽水等设备日常维护及保养,确保各类设备正常运行;严格执行机床的相应操作规程,积极配合各部门完成设备的维修及配件加工工作,定期对机床进行检修和保养,确保安全运行。

任职条件:机电专业大专以上学历,可独立操作机床及所辖设备,参加过正规专业培训,具备相应的操作资格,特种作业人员必须持上岗证。

物资管理:1??年龄:20-30

岗位职责:负责汇总统计月报、季报和年报工作,做好各类报表编制、数据核算,确保数据完整性和真实性;按时登记台帐,做到台齐全,账账相符;根据部门计划单、收集整理库存情况,编制原辅料及配件物资预算表;定期进行各类统计基础数据资料的归类整理、存档;领导交办的其他日常工作。

任职条件:具有大专以上相关专业学历,能操作办公软件,文字表达能力强,能够全面、深入分析问题,条理清晰、逻辑强;熟练掌握和运用与履行岗位职责相关的工作流程;言语表达能力及人际交往能力较好,工作认真,有一定的责任心。

三、工作地点:北京市西城区宣武门西大街97

四、薪资待遇:执行企业正式工薪酬、岗位绩效工资,享受劳保福利,交“五险一金”。(具体待遇面议)。

五、报名方式:发送简历至公司邮箱:ycrsc2482@sina.com?电话咨询一律不回复。

新华社印务有限责任公司???

2017410日?????

责任编辑: 海闻

广东东莞市沙田镇 茅垭镇 到湾 小翟村村委会 丽江楼 朱家花园 东安村委会 雾台乡 精瘦 龙山县 南瑶 省荣军医院嘉兴商城 妇保院 佟楼公园 广西二轻工业管理学校 西港 河北居委会 西纪庄 和平管区 五一农场虚拟镇 观音塘 同心村二组 富屯乡 松台分社 凤凰山农场
清美早餐加盟 早餐加盟项目 黑龙江早餐加盟 早餐馅饼加盟 粗粮早餐加盟
口口香早点加盟 早餐餐饮加盟 早点豆浆加盟 早餐面馆加盟 早餐
早点面条加盟 特色早点小吃加盟店 早餐项目加盟 天津早点加盟 早餐店加盟
全球加盟网 江西早点加盟 清真早点加盟 早餐加盟店 早餐加盟项目