https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

http://vebnqs.cdaibor.cn

http://ifdpna.cipp724.com

http://r5khev.gaytofs.com

http://j1swu1.jenzin.com

http://eckuoa.susan52.com

http://tcjutf.zxdyx.cn

http://y0lcqn.njxtreme.com

http://w56php.16hunter.com

http://j1aasa.44matti.com

http://hvhraw.npkfas.com

您当前的位置 :浙江在线 > 健康 > 原创新闻 正文

"肺炸了"不仅仅是气话 "爆肺者"90%是高瘦"小鲜肉"

2018-10-19    来源:浙江在线    记者 梁婧娴 通讯员 周素琴 舒妍
木瓜奇迹私服 与此类似的是,4月份悄悄减产25%的上海通用却在4月底的上海车展上宣布,至2018年间向中国投资140亿美元,兴建5家新整车厂和2家零部件工厂。

 浙江在线-健康网5月5日讯(浙江在线记者 梁婧娴 通讯员 周素琴 舒妍)人在生气的时候总说“肺都气炸了!”你以为只是一句气话?事实上,肺真的会炸。

 最近,浙江大学医学院附属邵逸夫医院胸外科病房就收了不少“肺炸了”的病人。邵逸夫医院胸外科陈周苗副主任医师告诉浙江在线记者,几乎每天都会收治一两个从急诊转来的“爆肺”病人,其中男性患者占到大约90%,大部分是20岁左右的“小年轻”。

 19岁的小A是枚十足的“小鲜肉”,在学校里还有一帮“迷妹”,185cm的大高个子,体重不到120斤,高高瘦瘦的。最近不知道怎么了,短短3个月时间里,他的肺竟然“炸”了3回。

 小C也是个瘦瘦的可爱姑娘,14岁的她却已经是颇经风雨的“老病号”了。因为从2016年5月开始,她的肺就左右轮换着“炸”,每隔2~3个月一次。刚做完左肺的修补术,出院没几天又来医院报到了,这回轮到右肺炸了。

 香港歌手方大同和谢安琪也都曾几度“爆肺”,谢安琪更笑称自己做不了“铁肺天后”,只能做“爆肺天后”。

 今年40岁的谢安琪一直因声线独特,情歌婉转受到不少人喜爱,但她坦言,每次唱歌都不敢用力,因为她自18岁起就4度“爆肺”。回忆起第一次“爆肺”入院的情景,谢安琪说,当时她走在路上,突然胸痛被送往急诊,“原来左肺有小孔,会漏气。那次进院时,肺部六成被压扁,1个小时后进手术室已被压扁八成。”之后每隔两三年就发作一次。31岁时,她第4次“爆肺”,于是入院做了微创手术。

谢安琪

 肺为什么会炸?

 邵逸夫医院胸外科陈周苗副主任医师介绍,俗话说的“肺炸了”,其实就是医学上的自发性气胸,一般是因为非外力因素导致肺大泡破裂,使得肺里面的气体进入胸膜腔。

 而产生肺大泡的原因听起来令人有点诧异,男孩和女孩还不太一样:一般来说,男孩多是由于在生长发育阶段缺乏运动锻炼;而女孩则更无辜,多是天生的,因为先天性酶缺乏。

 陈周苗表示,气胸更青睐瘦高型的“竹竿男”,这是因为这类男生在飞速长个时缺乏锻炼,肺的发育与身体发育脱节,由于胸腔体积随着发育不断快速增大,而肺的发育相对滞后,导致胸腔内的负压相对发育前增大,于是受力点最大的肺尖部的胸膜由于长时间负压牵拉形成肺大泡,肺大泡破裂后,吸入肺里的部分空气就会漏进胸腔,也就产生了气胸。

 “剧烈活动、咳嗽和喷嚏比较容易诱发自发性气胸,特别是大力屏气时,不过在安静的状态下也可能发生。除此之外,长期熬夜导致疲劳是一个重要诱因。”陈周苗说,他遇到的气胸患者,80%以上都有熬夜的习惯。

 陈周苗指出,自发性气胸发作时,患者往往会感到呼吸困难,胸闷胸痛,如果出现类似症状,一定要立即去医院就诊或拨打急救电话,等待救护的过程中,可以安静地坐在舒适的椅子上,有条件的话最好吸氧。医生通常会通过胸部X片检查是否有气胸,确诊后根据情况选择治疗方案。

 “如果患者症状较轻并且是首次发生,我们会选择保守治疗,积气量少的病人不用特殊处理,通过休息,胸腔内积气在数日内可自行吸收;积气量较多则进行胸膜腔穿刺抽气或留置胸腔闭式引流管,以减轻积气对肺和纵隔的压迫,促进肺尽早膨胀,同时应用抗生素预防感染。”

 陈周苗表示,部分病人一辈子发作一次,第一次发作后的复发率为75%,一般是在同一侧复发,但如果是第2次发病后,复发率则高达95%以上。因此,第一次发作时,医生可能会建议保守治疗,而反复发作后会采取外科手术治疗。“术后的复发率就比较低了,在1%~1.5%左右。”

 如何预防“爆肺”?陈周苗说,关键是要预防肺大泡的产生,最好的方法是每天坚持锻炼,增加呼吸系统肌肉强度,不过要避免剧烈运动;养成良好的作息习惯,均衡营养,和熬夜说“拜拜”;戒烟,防止上呼吸道感染;尽量避免剧烈咳嗽,保持大便通畅,避免用力和屏气动作。

责任编辑:王秀萍
标签:气胸 爆肺 小鲜肉归属专题:

传真:0571-85312322
邮箱:1445439526@qq.cn
扫码关注
浙江在线健康网

©2016浙江在线新闻网站版权所有工信部备案号:浙B2-20080242-1网站简介|网站律师|版权声明|广告刊登|联系我们
潮安 中国的世界遗产 彭寨镇 翠月湖镇 石狮市第三实验小学 富民港第二 望和桥东 洪西社区 行村镇 江西省余江县 兴中路 江苏宜兴市丁蜀镇 新宅社区 嘉北 鸭南乡 蒋庄村村委会 姚庄村委会 九重镇 云南官渡区前卫镇 莲塘镇 引河里南道 类乌齐镇 约巴乡 酒泉县 新开路万春华园
众望早餐加盟 美味早餐加盟 双合成早餐加盟 早餐饮品加盟 流动早餐加盟
特色早餐店加盟 早点 加盟 早点加盟培训 早餐加盟店 北京早餐加盟
汤包加盟 品牌早餐店加盟 早餐工程加盟 东北早餐加盟 早点来加盟店
早餐店 加盟 早餐 加盟 早点店加盟 雄州早餐加盟 学生早餐加盟