https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

http://rkuc03.mjtube.com

http://rtexk6.gogatel.com

http://9mtnzw.zacharybabin.com

http://vsuemj.kisswater.cn

http://a65fzg.bandebrewing.com

http://zhu5kx.tkallied.com

http://g5d4p2.zacharybabin.com

http://ckrg9j.rsvpshop.com

http://vt7hph.solibain.com

http://iasd0v.yejy114.com

首页要闻 炫闻政务 社会 市州 访谈 湘企 产经 教育 银行 房产 旅游 娱乐 健康 文艺 专题
炫闻问政舆情专题

长沙人吃的食盐多是本省矿盐

2018-10-19 08:50:08 来源: 长沙晚报
奇迹mu私服辅助 最先的琅琊指琅琊山,据说是周代初期,姜太公封齐时作八神,其中四时主祠就立在琅琊山上。

????全国多地现“脚臭盐”,市民发现异常盐可拨打电话88496105举报

????市民生活一日三餐离不开“柴米油盐”,近日多款“脚臭盐”出现在全国多个省份,长沙也没能幸免。为何该盐会散发脚臭味?对人体是否有害?长沙市盐务管理局表示,目前已加大巡查力度,市民发现“脚臭盐”等异常盐可拨打电话0731-88496105举报。

????“脚臭盐”现身长沙,已遭查封

  从目前查处的“脚臭盐”情况来看,主要是河南省平顶山神鹰盐业有限责任公司生产的“代盐人”深井岩盐(加碘)和中盐皓龙盐化有限责任公司、中盐舞阳盐化有限公司生产的“精纯盐”(加碘)。这三家企业已被相关部门停止食盐生产,封存食盐生产设备,对库存食盐不允许再销售;对发现的已销售的问题食盐,要求各经销单位立即全部下架,并进行召回。

  “脚臭盐”到底是怎么产生的?河南省盐务管理局表示,据中科院、郑州大学等科研机构分析,异味是由隐藏在岩盐矿床中极少量的丙酸、丁酸、异戊酸、己酸等短链脂肪酸形成,虽含量极微(8~30ppm),仍然使消费者产生不悦的臭味感。河南省盐务管理局表示,因这些有机物成分的构成特点及它们含量低微,不会对人体造成伤害;相关盐业专家则认为长期摄入会导致健康问题。

  前日,长沙市盐务管理局联合有关执法部门开展食盐市场专项巡查活动。在望城鸿旺市场,一款由中盐皓龙生产的“精纯盐”(加碘)引起执法人员的注意,当执法人员用手反复搓食盐,散发的臭味特别刺鼻。在高桥大市场,执法人员查获中盐舞阳生产的400克规格的“脚臭盐”46件。在浏阳镇头,执法人员查获中盐皓龙生产的“脚臭盐”209件,现均已封存扣押,禁止面市销售。记者了解到,红星大市场管理部门也在市场里发现了“脚臭盐”,已联系市盐务管理局进行处理。

  建议购买本土老品牌食盐

  “按照相关标准,食盐应当是无异味的,这种脚臭味明显属于异味,不符合国家标准。”长沙市盐务管理局盐政执法大队大队长李旻介绍。

  长沙市盐务管理局的工作人员刘先生告诉记者,盐有“海盐”“岩盐”之分。井矿盐大多采取钻井水溶开采法的工艺,通过钻井注水溶矿盐制取出卤水,在这过程中遇到岩石断层中渗漏出的硫化氢气体溶入卤水后,如果处理卤水工艺过程中操作不到位,极易将原生硫化氢带进真空制盐过程。“硫化氢就是有腐蛋臭味的无色气体,食盐制成品中含有的‘脚臭味’就源于它。”

  省内食品行业专家、长沙理工大学化学与生物工程学院副院长王建辉告诉记者,我省食盐一半以上是来自本省湘衡、湘澧两大盐矿的矿盐。专家提醒市民,随着食盐专营权的逐步放开,消费者在购买食盐时,应注意其色泽,精盐中氯化钠含量在99.6%以上,应成色洁白;留意外包装袋上的标签,看其是否清晰标注产品名称、配料表、净含量、制造/经销商名称和地址、生产日期、贮藏方法、质量等级,甚至防伪碘盐标志;不要图便宜购买私盐、散盐、大包装盐,或从走街串户推销的个人手中购盐,最好从当地盐业公司或由当地盐业公司供货的超市、商店购买本土老品牌“雪天”牌食盐。(记者 李金 小李卓)

[责任编辑:邵一婵]
分享该新闻到微信朋友圈:
1、打开手机软件“微信”--“发现”--“扫一扫”。
2、对准左边二维码进行扫描
3、识别成功后,弹出是否浏览该页面,点击确定。
4、点击手机右上角分享按钮,分享到朋友圈。
手机适配版    |    电脑PC版 
Copyright ? 2016 FJ.XINHUANET.COM
010070330010000000000000011112581120921539
陈村旧圩 雅瑶乡 军供招待所 袁家村村委会 喀喇沁左翼 新地村 侯家木桥 西安外语大学南校区 哈儿 屯昌 富星苑 绍兴二 大莲池 泉太镇 北京焦化厂 南李村 浙江临海市东塍镇 利比里亚 一号路 建国乡 西土城村 贯岭乡 水沟门 大定街道 平潭街街道
早餐配送加盟 特许加盟 北京早点车加盟 早点加盟好项目 早点粥加盟
雄州早餐怎么加盟 早餐饮品加盟 早餐加盟费用 河南早点加盟 早点加盟店有哪些l
早餐餐饮加盟 早餐项目加盟 众望早餐加盟 上海早餐加盟 早点加盟品牌
特色早餐店加盟 小投资加盟店 早餐类加盟 新尚早餐加盟 加盟早点店